Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen
DOC Kaas hecht waarde aan een duurzame bedrijfsvoering die rekening houdt met mens, dier en omgeving. Dit geldt zowel voor de onderneming DOC Kaas als voor de aangesloten leden-melkveehouders. 

I. DUURZAAMHEID VOOR DE LEDEN-VEEHOUDERS

MELKKompas
Duurzaam ondernemen zit in de genen van melkveehouders. Van generatie op generatie worden melkveebedrijven voortgezet met oog voor mens, dier en omgeving. Om deze activiteiten inzichtelijk te maken en verder te stimuleren, heeft DOC Kaas in 2014 voor haar leden-veehouders het duurzaamheidsprogramma MELKKompas ontwikkeld. MELKKompas is een programma waarmee leden-melkveehouders punten kunnen verdienen op de vijf thema’s Melk, Energie & Klimaat, Landschap & Milieu, Koe en een Bonuscategorie. Met de behaalde punten kunnen de veehouders een duurzaamheidstoeslag op hun melkgeld ontvangen.

MELKKompas is gebaseerd op de doelen van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband tussen zuivelondernemingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en LTO Nederland.

KoeKompas: preventief dierwelzijn en diergezondheid verbeteren
KoeKompas is een belangrijk onderdeel in het duurzaamheidsprogramma MELKKompas. Het is een managementinstrument waarbij de melkveehouder samen met de dierenarts kijkt naar voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid. Het KoeKompas laat via een risicoanalyse zien waar de sterke punten liggen en waar stappen gezet kunnen worden om te verbeteren. Het is een praktisch instrument om de diergezondheid en dierwelzijn op de melkveebedrijven verder te optimaliseren.

In het KoeKompas draait alles om de koe. Een gezonde koe zit goed in haar vel, heeft een glanzende vacht, herkauwt vele uren, beweegt zich soepel door de kudde en geeft veel kilogrammen goede kwaliteit melk. Daarom is het belangrijk dat een gezonde koe ook topfit blijft. Hiervoor moet niet alleen naar de koe gekeken worden, maar ook naar de vele omgevingsfactoren. Door huisvesting, voeding en water, en de melkroutines te optimaliseren kan voorkomen worden dat koeien ziek worden en medicijnen nodig hebben. Het KoeKompas helpt om preventief het dierwelzijn en diergezondheid te verbeteren.

Het doel van het KoeKompas is om het complete melkveebedrijf in kaart te brengen. Op deze manier worden risico’s ten aanzien van dierwelzijn, diergezondheid en melkkwaliteit in beeld gebracht en kan de melkveehouder preventief maatregelen treffen.

Weidegang
Grazende koeien zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap. De belangstelling voor zuivelproducten gemaakt van weidemelk neemt toe en DOC Kaas speelt hier met de productie van weidekaas op in. Leden-melkveehouders die hun melkkoeien gedurende ten minste 120 dagen per jaar, minimaal zes uur per dag in de wei laten grazen (of minimaal 120 dagen, minimaal 720 uur per jaar), hebben recht op een weidegangtoeslag. Ook voor deelweidegang, waarbij minimaal 25% van het rundvee ten minste 120 dagen per jaar in de wei komt, ontvangen leden-melkveehouders een toeslag op hun melkgeld.

Green Deal provincie Drenthe
DOC Kaas heeft in 2014 met de provincie Drenthe een Green Deal gesloten. Onder begeleiding van L’orèl Consultancy konden maximaal zestig melkveehouders ondersteuning krijgen bij energiebesparing en -opwekking. De ambitie was om jaarlijks het energieverbruik bij deze melkveebedrijven te verminderen en daarmee jaarlijks 300.000 - 400.000 kg CO2 minder uit te stoten. De deelnemers volgden vijf workshops waarin de meetresultaten werden vergeleken en verschillende thema’s werden besproken zoals koelen en waterinstallaties. Tegelijkertijd werd er op ieder melkveebedrijf meetapparatuur geplaatst die inzicht geeft in het energieverbruik. Aan de hand van de meetresultaten en de kennis uit de workshops maakte elke melkveehouder verschillende keuzes om de besparing te realiseren, waarna de implementatie plaatsvond.

Het resultaat is een behoorlijke reductie van het jaarlijkse energieverbruik van de deelnemers en daarmee is de ambitie om de uitstoot van COjaarlijks met 300.000 – 400.00 kg CO2 te verminderen, gehaald.

II. DUURZAAMHEID BIJ DE ONDERNEMING DOC KAAS

Zorgsysteem
DOC Kaas streeft er in haar productieprocessen naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Voorbeelden hiervan zijn:

-          Het voorkomen/beperken van afval;
-          Het vrijgekomen afval zo goed mogelijk gescheiden aanleveren aan de
           ontdoener om de mogelijkheden tot hergebruik te stimuleren;
-          Toepassen van gestructureerd preventief onderhoud met als doel:

  • Optimaal gebruik van grond- en hulpstoffen
  • Voorkomen van verliezen
  • Beperken van emissies

-          Daar waar mogelijk en zinvol worden onderaannemers, leveranciers en
           klanten gestimuleerd eveneens een duurzame bedrijfsvoering toe te passen.

Het voorgaande borgen we via het milieuzorgsysteem. Dit milieuzorgsysteem is opgezet volgens de internationale norm ISO 14.001:2015, met daarin een facetten uit de norm ISO 50.000 met betrekking tot energiezorg. Eén van de belangrijkste kenmerken van deze internationale normen is dat door het toepassen van deze zorgsystemen een bedrijf wordt gestimuleerd tot continu verbeteren van het milieumanagementsysteem en de milieuprestaties.

RMO vervoer
Iedere dag gaan de RMO’s (Rijdende Melk Ontvangst) van DOC Kaas erop uit om de melk bij de leden-melkveehouders te halen en vervolgens te lossen bij de fabriek. Inmiddels heeft DOC Kaas voor het vervoer van de ledenmelk zes zogeheten Euro 6 trucks in gebruik genomen. Deze trucks voldoen aan de meest recente emissienorm in Europa, waardoor de belasting van het milieu door schadelijke stoffen verder wordt gereduceerd. Zo stoten deze generatie trucks aanzienlijk minder stikstofoxiden (NOx) uit. Daarnaast is er sprake van een gunstiger brandstofverbruik vergeleken met Euro 5 trucks.

Na de fusie met de Duitse zuivelonderneming DMK GROUP per 1 april 2016 worden er efficiency-voordelen gerealiseerd met het vervoer van de ledenmelk. Een deel van de melk van Duitse leden-melkveehouders van DOC Kaas – die dus in Duitsland wonen – wordt gelost bij fabrieken van DMK in Duitsland. Hierdoor rijden de RMO’s van DOC Kaas gemiddeld zo’n 15.000 kilometer minder per maand.

Warmtekrachtcombinatie
De productielocatie van DOC Kaas op het Zuivelpark in Hoogeveen beschikt over een eigen energiecentrale. Door het gebruik van een warmtekrachtcombinatie (WKC) wordt gelijktijdig elektriciteit (kracht) en stoom (warmte) geproduceerd. De gasturbine levert uit aardgas elektriciteit, waarbij de hete uitlaatgassen van de turbine in een stoomketel wordt geblazen. In deze ketel wordt het water onder invloed van de hete uitlaatgassen omgezet in stoom. Het totaal rendement van de WKC (elektriciteit + warmte) uit aard- gas komt uit op ± 90%, terwijl elektriciteitscentrales in Nederland uitkomen op een rendement dat onder de 50% ligt.

Weivalorisatie op één locatie
Van de wei die ontstaat tijdens de productie van onze kaas, worden hoogwaardige ingrediënten gemaakt voor onder meer de voedingsindustrie. DOC Kaas heeft voor de verwaarding van de wei met Volac International een joint venture gesloten. DVNutrition verwerkt de kaaswei van DOC Kaas tot voedingsingrediënten voor diverse markten en producten. DVNutrition en DOC Kaas zijn beide gevestigd op het Zuivelpark in Hoogeveen. De aanvoer van melk, de productie van kaas en de verwerking van wei vindt dus plaats op één locatie hetgeen een duurzame en kostenefficiënte weivalorisatie borgt.

Reductie afvalwater
DOC Kaas streeft tezamen met DV Nutrition naar een maximaal hergebruik van water.

Door middel van indampen wordt het water uit de wei (vrijgekomen uit de melk tijdens de kaasbereiding) onttrokken. Dit water (condensaat genoemd) wordt met behulp van een geavanceerde membraaninstallatie opgewerkt tot proceswater en wordt binnen de gehele kaasfabriek gebruikt. Het uitgekiende proceswaternetwerk resulteert tevens in een reductie van de hoeveelheid afvalwater.

Ook heeft dit complexe proceswaternetwerk een gunstig effect op het energieverbruik. DOC Kaas is met haar proceswaternetwerk in staat om water van verschillende temperaturen in aparte watertanks te bufferen. Door warm water te gebruiken voor het opwarmen van processtromen en koud water voor het koelen, verbruikt DOC Kaas minder energie.

Enkele feiten
• Hergebruik van water levert op jaarbasis een besparing op van circa 800 miljoen liter water
• Dit is gelijk aan een rij met water gevulde tankwagens van Groningen tot Maastricht, bumper aan bumper